Spring naar de inhoud

Clubreglement As Niel United

  Voetbal is een leer- en groeiproces naar individueel beter worden, ieder op eigen tempo en naar eigen mogelijkheden. Bij As Niel United staat de ontwikkeling van het individu steeds voorop, waardoor het resultaat in de opleiding ondergeschikt blijft. Wat we wel nastreven binnen de club is een gezonde winnaarsmentaliteit.

  Om deze redenen hebben we volgend clubreglement opgesteld. Omdat voetbal een ploegsport is verwachten wij van onze spelers, trainers, afgevaardigden en ouders dat ze onderstaande regels respecteren.

  1. Algemeen

  Iedereen die ingeschreven is binnen de club en zijn lidgeld betaald heeft gaat akkoord met dit clubreglement. Het niet naleven dan dit clubreglement geeft het bestuur het recht om de noodzakelijke maatregelen te treffen. Gebeurlijke meningsverschillen, kritiek of voorstellen worden via de trainers of afgevaardigden voorgelegd aan het bestuur. Bovendien worden sportieve problemen besproken met de TVJO. Voor inbreuken op de integriteit is de API (Aanspreekpunt Integriteit) het eerste aanspreekpunt.

  Enkele supporters die genieten van een jeugdwedstrijd van As Niel United

  1. Engagement van de club

  As Niel United is een toffe club en wij proberen dit ook zo te houden. Zowel het bestuur, de jeugdwerking als onze (gediplomeerde) trainers trachten hiertoe hun steentje bij te dragen. Als bestuur is het onze wens dat elke voetballer met plezier naar As Niel United komt om te voetballen. De club tracht om elke voetballer vreugde te laten beleven aan het voetbal. De club ziet er op toe dat iedere speler minimaal 50% speeltijd per wedstrijd krijgt, volgens de nieuwe richtlijnen van het jeugdvoetbal.

  1. Engagement van de spelers

  Van onze spelers verwachten wij dat ze op wedstrijddagen in de trainingsvest, dan wel polo van de club verschijnen om de club op die manier te representeren. Dit geldt ook voor vieringen en huldigingen waarbij de spelers gehuldigd worden. Bovendien verwachten we als club dat spelers op wedstrijddagen in de tenue geldig voor dat seizoen hun wedstrijden afwerken. Als club hebben we een engagement met onze sponsoren.

  1. Houding

  Wees altijd en overal beleefd! Daarom verwachten we als club van onze spelers dat ze zich deftig gedragen tegenover trainers, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, medespelers, tegenstrevers en publiek. We dulden geen grofheden. Bij aankomst of vertrek (bij een training of wedstrijd) verwachten wij van onze spelers dat zij de trainer en/of afgevaardigden begroeten. Elke speler schudt de hand van de scheidsrechter en de tegenstander (ook na een verlieswedstrijd). In elke ploeg is een goede sfeer belangrijk. Conflicten worden echter te allen tijde met de betrokkenen uitgepraat maar nooit in bijzijn van anderen.

  1. Stiptheid

  Aanwezigheid op training is gewenst. Indien een speler door ziekte of andere omstandigheden niet aanwezig is voor een training of wedstrijd, verwittigt hij tijdig persoonlijk de trainer en meldt hij zich af via de Pro Soccer Data app. Afmelden gebeurt ten laatste voor 14u op de dag van de training. Het uitwerken van een training vergt voor onze trainers tijd. Niets is zo vervelend dat een voorbereide training niet kan worden uitgevoerd door laattijdige afzeggingen.

  Je bent 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig of je gaat naar de aangeduide kleedkamer om nadien in groep naar het trainingsveld te gaan (bovenbouw en senioren). Een speler die tijdelijk niet meer komt zonder dit te laten weten mag pas terug aansluiten na een gesprek met de trainers en TVJO. Een voetbalclub is geen “duiventil”.

  Bij een wedstrijd heeft iedere speler vanaf 13 jaar zijn identiteitskaart bij. Spelers zonder identiteitskaart worden niet opgesteld! Het opstellen van een speler zonder identiteitskaart levert de club een boete op en de ploeg verliest de wedstrijd met forfaitcijfers!

  Bij thuiswedstrijden ben je uiterlijk op tijd op het afgesproken uur. De trainers bepalen het tijdstip waarop de speler aanwezig moet zijn in de kleedkamer. Afwijkingen hierop worden besproken tussen de spelers, ouders, trainers en afgevaardigden. Bij uitwedstrijden komt men stipt op de afgesproken plaats en het tijdstip samen. Als club vinden wij dat we ook uitstraling naar buiten hebben en daarom vinden wij het aangenaam dat er bij uitwedstrijden samen wordt gekomen om daarna in groep naar de tegenpartij te rijden. Indien een speler rechtstreeks naar het terrein van de tegenstrever rijdt dient de trainer/afgevaardigde hiervan tijdig te worden verwittigd.

  1. Gebruik van de kleedkamers

  De kleedkamers worden alleen gebruikt om zich om te kleden en om te douchen. Vermijd nodeloos verkwisting van warm water. Er komen nog andere ploegen achter je om te douchen. Voetbalschoenen worden steeds buiten gereinigd, NOOIT onder de douches of in de wasbakken. De kleedkamers worden vanaf U13 door de spelers zelf in een beurtrolsysteem gereinigd. De eindverantwoordelijkheid ligt bij de afgevaardigden en de trainers.

  Volgende regels gelden voor het gebruik van de kleedkamers:

  • Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, gsm, geldbeugel, …). Laat de kleedkamer niet onbeheerd of onafgesloten achter. Geef alles desnoods af aan de afgevaardigde. De club is niet verantwoordelijk voor verdwenen voorwerpen.
  • Het is ten strengste verboden te roken in de kleedkamers!
  • Men speelt NOOIT met een bal in de kleedkamer en in de gang.
  1. Kleding en materiaal

  Beenbeschermers en voetbalschoenen zijn verplicht. Deze worden door de speler zelf aangeschaft. De U6 tem U11 zijn van bondswege verplicht om met vaste studs te spelen. Je voetbalschoenen dienen steeds proper te zijn. Voor meer informatie over het juiste type voetbalschoenen op ons kunstgras, zie ook ons Reglement Kunstgras.

  Draag steeds sportkledij tijdens de training. Zorg desnoods voor een regenvest en een lange broek tijdens de winterperiode. Iedere speler beschikt over een eigen drinkbus voorzien van naam en een eigen oefenbal, die hij bij elke training en/of wedstrijd meebrengt en waar hij zelf verantwoordelijk voor is.
  U6 t/m U9 – Maat 3 // U10 t/m U15 – Maat 4 // U17 t/m senioren – Maat 5

  In samenspraak met de trainer wordt trainingsmateriaal gehaald en na de training weer opgeruimd en op de voorziene plaatsen terug gezet. . Kledij aangekocht door de club, blijft eigendom van de club.

  As Niel United heeft gekozen voor één sportmerk. Elke aankoop van sportartikelen in groep moet van dit sportmerk zijn en dient eerst gemeld te worden aan het bestuur van As Niel United. (contractuele overeenkomst tussen As Niel United en sportmerk). Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.

  1. Sportinfrastructuur

  Alle jeugdspelers moeten respect hebben voor onze infrastructuur. De hele week zijn heel wat mensen druk in de weer om de velden en kleedkamers te onderhouden. Bij opzettelijke beschadigingen worden de herstellingskosten integraal aangerekend aan de vernieler. 

  1. Verzekering

  Om alle rechten op een tegemoetkoming voor sommige medische kosten te behouden, moeten de aangesloten spelers blessures opgelopen tijdens een wedstrijd of op training binnen de 48 uur na het ongeval laten attesteren door een geneesheer op een specifiek voor SPORTA bestemde formulier “Geneeskundig getuigschrift”. Dit formulier is ter beschikking op de club, bij uw afgevaardigde of bij de gerechtigde correspondent Geebelen Wilfried of op de website van SPORTA, rubriek “We Sporten”.

  Binnen de 5 dagen na het ongeval moet de aangifte, behoorlijk ingevuld door de dokter en de betrokken speler, en vergezeld van een klever van uw ziekenfonds worden overhandigd aan de secretaris.

  1. Drugs

  Drugs worden in onze club niet getolereerd. Ieder geval van drugsbezit of –gebruik zal worden gemeld bij de politiediensten en kan het lid in kwestie ook geschorst of verwijderd worden uit onze club

  1. Lidgeld

  Aan elke aangesloten speler wordt een jaarlijkse bijdrage aangerekend. De betaling van het lidgeld kan via overschrijving of contant bij de secretaris. Er worden geen kledij pakketten uitgedeeld aan spelers die geen lidgeld betaald hebben. Dit lidgeld dekt eveneens de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB en VFV. Bv. betaling van de verzekering aan SPORTA voor medische onkosten bij blessures, de aansluitingstaks voor de spelers, kosten voor onderhoud en aankoop van spelmateriaal + diverse andere kosten.

  Niet betaling van de jaarlijkse bijdrage brengt van rechtswege het verlies van het lidmaatschap mee. Bepaalde ziekenfondsen betalen een gedeelte van het lidgeld terug. Gelieve jullie hieromtrent te informeren. Na betaling van het lidgeld wordt door de secretaris een betaalbewijs en een attest voor de mutualiteit gemaild.

  Het lidgeld van de jeugdspelers moet uiterlijk 15 augustus betaald worden. Wie niet betaald heeft voor 15 augustus zal niet meer mogen deelnemen aan trainingen of wedstrijden. De reden hiervoor is het niet verzekerd zijn van de betreffende speler. Het lidgeld van de seniors dient uiterlijk 15 juli betaald te worden.

  Het betalen van het lidgeld geeft enkel recht tot het deelnemen aan de trainingen en is geenszins een garantie tot het spelen van wedstrijden op wekelijkse basis (vanaf de senioren).

  1. Studie en voetbal

  De studie heeft altijd voorrang op het voetbal. Indien een speler verstek moet geven door schoolverplichtingen dient dit tijdig gemeld te worden aan de trainer/afgevaardigde en er zal daarvoor steeds begrip getoond worden.

  1. Vervoer

  De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt. We vertrekken stipt op het afgesproken uur. Wie rechtstreeks rijdt, verwittigt steeds de trainer/afgevaardigde. Gelieve op regelmatige basis uw plicht als ouder op te nemen en voor vervoer te zorgen. Tijdens vervoer niet meer personen toelaten in een voertuig dan de verzekering toelaat. Ook houden de bestuurders zich aan de regels van de wegcode.

  1. Afgevaardigden:

  De afgevaardigde zorgt voor het bedelen van water aan thuisploeg en tegenpartij. Hij/zij houdt toezicht bij het opruimen van de spelerstafel in de kantine na de wedstrijden. Hij/zij ontvangt de scheidsrechter en begeleidt deze tijdens diens aanwezigheid op ons terrein. De afgevaardigde zal steeds een voorbeeldfunctie vervullen in alle omstandigheden.

  1. Ouders:

  Ouders, familie en vrienden van de jeugdspelers zijn steeds van harte welkom langs de velden en in de kantine. Toeschouwers zorgen immers voor een sfeervolle entourage bij het jeugdvoetbal. We verwachten wel dat ze zich steeds ALS WAARDIGE SUPPORTER trachten te gedragen en dit IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

  Ben je als ouder getuige van zaken die niet op of rond een voetbalveld horen, aarzel niet om een van de aanwezige personen van het bestuur of jeugdwerking te verwittigen. Zie je ook iets dat in strijd is met ons clubreglement verwachten we dat ouders initiatief nemen om het bestuur of de jeugdwerking op de hoogte te brengen.

  1. Wat wij verwachten van de ouders:

  Een positieve belangstelling maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter. Steun uw zoon/dochter vooral bij tegenslagen en teleurstellingen en relativeer goede prestaties.

  Wij vragen ook aan de ouders sportief gedrag en gezond enthousiasme voor, tijdens en na de wedstrijden en dit zowel t.o.v. uw zoon/dochter, zijn/haar ploegmaats, de trainer en afgevaardigden, de tegenstrever en de scheidsrechter. Als ouder vervul je immers een voorbeeldfunctie! 

  Spelers krijgen ontzettend veel prikkels tijdens een wedstrijd, laat het coachten en geven van richtlijnen dan ook over aan de trainer. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere voetbaltechnische aspecten. Wij vragen ook uw kind niet te straffen door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden. Voetbal is een ploegsport, wij rekenen op uw zoon/dochter. Het betalen van jeugdspelers voor geleverde prestaties (premie voor doelpunten) is te vermijden. Gelieve uw negatieve kritiek te beperken en rechtstreeks mee te delen aan de verantwoordelijke personen.

  Voor vragen of problemen i.v.m. het sportieve staan de trainers of onze jeugdbegeleiders altijd klaar. Voor extra-sportieve vragen kan je de afgevaardigden, de bestuursleden of leden van de jeugdwerking contacteren. In het kader van de veiligheid van onze jeugd, vragen wij de ouders om hun kinderen af te halen, aanwezig te zijn ten laatste 15 minuten na het einde van de training. 30 min. na het beëindigen van de wedstrijd stopt de verantwoordelijkheid van de club.

  1. Rookzones

  Als club stellen wij de gezondheid van al onze spelers voorop. Daarom dat het verboden is om naast al de terreinen zelf te roken. We voorzien een rokerszone op het vernieuwde terras, waar de afstand tot het terrein voldoende groot is om de impact op onze jeugdspelers minimaal te houden. Bovendien is het verboden om naast en op ons kunstgrasveld te roken. Dit staat ook in het reglement kunstgrasveld.

  1. Sancties:

  Bij het niet naleven van dit huishoudelijk clubreglement kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het bestuur sancties genomen worden. Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden bestraft. Deze straf is het scheidsrechter zijn van één of meerdere jeugdwedstrijden. De boetes uitgesproken door de K.B.V.B worden ten laste gelegd aan de speler of ouders.

  Wanneer een speler zich bij een andere club aansluit, nadat hij reeds zijn akkoord heeft gegeven om bij As-Niel United te blijven, dan zal de speler het lidgeld aan As Niel United betalen. As-Niel United behoudt het recht via bondsprocedures de overstap naar een andere club te weigeren.

  Voor de spelers van de senioren ploegen wordt in samenspraak met de trainers en kapiteins een boetelijst opgesteld die toegepast wordt doorheen het seizoen.

  Dit huishoudelijk clubreglement is opgesteld om iedereen in kennis te stellen van een aantal praktische afspraken omtrent de werking van As Niel United. Dit clubreglement beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers en afgevaardigden, spelers en ouders te bevorderen.

  Update: augustus 2023

  Related Images: